УЧАСТИЕ В ЕВРОПРОГРАМИ И СЕРТИФИКАТИ

През 2013г. „КАМ-919“ ЕООД спечели и успешно реализира европроект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като с отпуснатата безвъзмездна финансова помощ дружеството вложи в закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за всички работници. Разработи и се сертифицира по стандарт за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Изготви анализ на състоянието на трудовата дейност, а също така направи подмяна на осветлението в най-старите производствени помещения и обнови локалната аспирационна система над източника на отделяне на вредни емисии. Опаковките са съобразени с изискванията на Европейския съюз, като от м.април 2006 г. дружеството е сертифицирано по международния стандарт за управление на качеството ISО 9001:2008