ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ-919 ЕООД”

Във връзка с проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ – 919 ЕООД”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0306-C01 /24.11.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът КАМ – 919 ЕООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 25.04.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 03.05.2018 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.