ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ – 919 ЕООД”

ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ – 919 ЕООД”

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ – 919 ЕООД”

От 24.11.2017 г. „КАМ – 919“ ЕООД започна изпълнението на проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ – 919 ЕООД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0306-C01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът ще се осъществи в гр. Пловдив с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 2 483 850.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 1 500 000.00 лв., 60.39% от допустимите разходи по проекта. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта са свързани с внедряването на съвременна технология и ново оборудване за подобряване на енергийната ефективност, което пряко ще подобри производствения процес на предприятието, както и с въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в съответствие с международния стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергията.